Paikallisuutiset

Hallinto-oikeus: Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ovat täyttyneet

Lähes 200-sivuisessa päätöksessään Vaasan hallinto-oikeus hylkää Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostustehdashanketta kohtaan esitetyt valitukset.

Päätös edellyttää kuitenkin joitakin muutoksia hankkeeseen ja osa valitusten aiheista eivät ole hallinto-oikeudelle valituskelpoisia.

Vaasan hallinto-oikeus toteaa, että Kemijärven biosellutehtaalle asetetut lupamääräykset ja hallinto-oikeuden niihin tekemät muutokset huomioon ottaen, tehtaasta ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ympäristön merkittävää pilaantumista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hallinto-oikeus katsoo myös purkuvesistöstä saatavilla olevan selvityksen perusteella, että muutoksenhakijoiden esittämät seikat, kuten havainnot järven akanvirrasta, kivien sijainnista purkupaikan läheisyydessä ja oskillaatiosta, eivät aiheuta jätevesien ennakoimatonta kertymistä.

Myös ympäristölupahakemuksen ainetasetarkastelua pidetään perusteltuna. Kemijoen vesistöalueen pääasiallinen kuormitus aiheutuu hajapäästöistä

Hallinto-oikeus katsoo, että tehtaan toiminnan ennalta arvioitavissa olevat vaikutukset koko sen elinkaaren aikana on otettu riittävästi huomioon.

Edelleen hallinto-oikeuden mukaan hankkeen vaikutuksia arvioitaessa on otettu huomioon myös alueella aiemmin toimineen sellutehtaan toiminnasta ja ympäristövaikutuksista saatavilla oleva tieto sekä muut ympäristöä kuormittavat hankkeet valuma-alueella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hallinto-oikeus päättää tarkastelunsa, että ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ovat täyttyneet.

Boreal Bioref Oy on jo kommentoinut Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä. Yhtiö tutustuu tarkemmin päätöksen sisältöön sekä sen perusteluihin ja palaa päätöksen yksityiskohtiin alkuvuoden 2021 aikana.

– On kuitenkin selvää, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös yhtiön ympäristöluvasta mahdollistaa Kemijärven biojalostamon rakentamisen, sanoo toimitusjohtaja Heikki Nivala ja kuvaa hallinto-oikeuden päätöstä hankkeelle erittäin myönteiseksi.

Patokangashankkeesta on toteunut Keiteleen tehdas, puutavaraterminaali ja sähköraideyhteydet. Biojalostuslaitos sijoittuu samalle alueelle ja edelleen suunniteilla on Ekoteollisuuspuisto käyttämään hydyksi teollisuuslaitosten sivuvirtoja.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä